Namaz Ki Chori Bara Gunah Hay - Maulana Manzoor Yousaf